Centrum Pomocy
Drukuj

Warunki świadczenia usługi helpdesk

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi helpdesk przez firmę ESPECO Szymon Prońko, ul. Sarnia 3, 68-200 Żary, NIP: 9281882604 zwaną dalej ESPECO.
 2. Usługa helpdesk, zwana dalej Usługą, polega na świadczeniu przez ESPECO pomocy technicznej w zakresie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.
 3. Do skorzystania z Usługi niezbędny jest klucz Licencji, który przesyłany jest z chwilą opłacenia Usługi.
 4. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz zobowiązanie się do przestrzegania ich postanowień.

§2

Zakres Usługi

 1. Usługa helpdesk obejmuje pomoc techniczną w zakresie:
  a) instalacji i konfiguracji oprogramowania,
  b) diagnozowania i rozwiązywania problemów z oprogramowaniem,
  c) diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym,
  d) udzielania porad i wskazówek dotyczących oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 2. Usługa helpdesk jest świadczona w dni robocze w godzinach pracy firmy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

Warunki świadczenia Usługi

 1. Świadczenie Usługi helpdesk odbywa się za pomocą zdalnego dostępu do urządzenia Klienta i/lub drogą telefoniczną i/lub za pośrednictwem czatu i/lub za pośrednictwem e-mail.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli posiadana przez klienta Licencja obejmuje taki sposób realizacji Usług, świadczenie Usługi helpdesk odbywa się u Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu i uiszczeniu przez klienta opłaty za dojazd.
 3. Klient ma obowiązek udzielenia szczegółowych informacji dotyczących problemu technicznego, który wymaga pomocy.
 4. Każdorazowe zgłoszenie o którym mowa w §3 pkt. 3 powinno być dokonane przez dedykowany formularz lub przez dowolną formę kontaktu udostępnioną na stronie especo.pl w zakładce Kontakt.
 5. ESPECO zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Klienta.
 6. ESPECO zastrzega sobie prawo do odmowy świadczeni Usługi w przypadku gdy przesłane zgłoszenie o którym mowa w §3 pkt. 3 i 4 budzi wątpliwości co do legalności działań, które należy podjąć w celu zrealizowania Usługi lub jest jawnie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

§4

Płatności

 1. Za świadczenie Usługi helpdesk pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie https://especo.pl/helpdesk/cennik/
 2. Opłaty za świadczenie Usługi helpdesk są pobierane z góry i zależą od ilości zakupionych interwencji (pomocy) i czasu ważności Licencji uprawniającej skorzystania z Usług.
 3. Po otrzymania przez ESPECO potwierdzenia płatności za Usługi, Klient otrzymuje indywidualny klucz licencji uprawniający do korzystania z Usług.
 4. Klient traci prawo do korzystania z Usług z chwilą wykorzystania zakupionej Licencji w całości lub okres ważności Licencji upłynie – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 5. W przypadku określonym w §4 pkt. 4 Klient może ponownie opłacić Usługi, w takiej sytuacji Klient otrzyma nowy klucz licencji uprawniający do korzystania z Usług.
 6. Klient nie ma prawa żądania zwrotu opłaty za zakupioną ale niewykorzystaną licencję, za wyjątkiem prawa odstąpienia od Umowy opisanym w §7 Regulaminu sklepu internetowego.

§5

Odpowiedzialność

 1. ESPECO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania oprogramowania lub sprzętu komputerowego przez klienta.
 2. ESPECO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku dostępu do Usługi helpdesk spowodowanego przez problemy techniczne klienta lub zewnętrzne czynniki.
 3. ESPECO nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Klienta przez Klienta, w szczególności za jego legalność i zgodność z prawem.
 4. ESPECO nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie dostarczone przez Klienta do zainstalowania na urządzeniu Klienta w szczególności za jego legalność i zgodność z prawem jeśli Klient oświadczył, że oprogramowanie przez niego dostarczone jest jest legalne i zgodne z prawem.

§6

Ochrona danych osobowych

 1. ESPECO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych określa Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy między ESPECO a klientem.
 2. ESPECO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o czym klient zostanie poinformowany.
 3. W przypadku sporu, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, sporu będą rozstrzygać sądy właściwe dla siedziby ESPECO.

Wykluczenia odpowiedzialności

W tym miejscu mówimy ci o dodatkowych rzeczach, które musisz wiedzieć.

Nie możemy zagwarantować, że usługa będzie zawsze działać bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Wiele czynników może mieć wpływ na jakość połączenia z Twoim komputerem, przesyłania obrazu i audio i może spowodować awarię komunikacji, w tym między innymi: prędkości sieci, dostawca usług internetowych, sieć lokalna, zapory sieciowe, zasilanie.

ESPECO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub nieprawidłowym działaniem któregokolwiek z tych elementów lub jakichkolwiek innych elementów, nad którymi nie mamy kontroli. Zachowaj spokój i powiedz nam, jeśli napotkasz jakieś problemy, dobrze?

Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby naprawić rzeczy, które są pod naszą kontrolą, a Ty obiecujesz, że będziesz zachowywać się spokojnie w sprawach, na które nie mamy wpływu.

Spis treści